Program Schedule


Notice: Undefined property: dbMain::$query_count in /home/metrofm/public_html/lib/dbClass.php on line 67
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:16 – 07:44 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 अर्थ बजा:
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 स्वर संगीत-प्रकाश उप्रेती
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:15 – 07:44 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 चंक दबू
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 स्वर संगीत-प्रकाश उप्रेती
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:16 – 07:44 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 मरु सत:
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 स्वर संगीत-प्रकाश उप्रेती
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:15 – 07:44 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 ग्याँ ध्याँ
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 मगर भाषा को कर्यक्रयम-कुमार लुंगेली
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:46 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:31 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:15 – 07:44 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 ब्यां चुली
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 मिथिलांचल मैथिली भाषा को कार्यक्रम-सरोज खेलाडी
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:45 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:00 – 06:30 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:15 – 07:45 डबली (महानगर सम्बन्धि कुराकानी-बैकुण्ठ भण्डारी)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 नेवा: सरोकार
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 स्वर संगीत-प्रकाश उप्रेती
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 लोक दोहारी गीतहरु
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 हसौँ काठमाडौँ -हिन्दी गीतहरु को कार्यक्रम -सरोज मिश्र(खिलाडी)
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन
Time Program Presenter
05:30 – 05:31 प्रसारण आरम्भ
05:31 – 05:45 अध्यात्मिक अनुस्थान (धुन्दी राज न्यौपाने)
05:46 – 06:00 बौद्ध प्रबचन नेपाल भाषामा (भुक्षु कौन्दैन्य )
06:01 – 06:29 समाचार सार (विभिन्न पत्र-पत्रिका को खबर)
06:30 – 07:00 मन्थन (तत्कालिन बिषयबस्तु मा कुराकानी)
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल को समाचार (रेडियो नेपाल बाट प्रतक्ष्य प्रसारण)
07:15 – 07:44 संकल्प (नेहा शर्मा)
07:45 – 08:00 नेपाल मण्डल समाचार नेपाल भाषामा
08:00 – 08:15 नेपाल मण्डल दबू
08:15 – 08:45 मचा ख्या:
08:45 – 09:00 राष्ट्रिय गीत
09:00 – 10:00 गुड मर्निङ्ग मेट्रो(good morning metro)
10:00 – 10:45 नेपाली आधुनिक गीतहरु
10:45 – 11:00 स्वदेश गीत
11:00 – 12:00 अन्तरंग-रिता महर्जन(नेपाली श्रस्ताहरुको कुरा सहितको कार्यक्रम)
12:00 – 12:45 पप शो (POP SHOW)
12:45 – 13:00 राष्ट्रिय गीतहरु
13:00 – 14:00 World Music-kishor sadai
14:00 – 15:00 नेपाल भाषा को कार्यक्रम
15:00 – 15:45 request online
15:45 – 16:00 मेट्रो हाल खबर
16:00 – 17:00 लोक लहरी
17:00 – 17:45 बाल सरोकार-युवराज बिद्रोही
17:45 – 18:00 मेट्रो हाल खबर
18:00 – 18:30 नांसाल ( तामांग भाषा को कर्यक्रयम ) -तिर्थ मान वल
18:30 – 19:00 non stop आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल को समाचार
19:15 – 19:45 मेट्रो बहस-गोपाल घिमिरे
19:45 – 20:45 नेपाल भाषा को कार्यक्रम-जुजुमान महर्जन /शरद कसा:
20:45 – 21:00 जागरण गीत
21:00 – 22:00 सदाबहार नेपाली आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:01 समापन

Latest News

View More Latest News
http://www.kathmandu.gov.np

महानगर गतिविधि

View More

Photo Gallery